Socialni delavec je v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Višnja Gora (v nadaljevanju VIZ V. G.) vez s skrbstvenimi organi, ki mladoletnike nameščajo v zavod, in z institucijami, ki vodijo različne postopke za mladostnika. Tako predstavlja prvi stik z ustanovo in zadnji, ko mladostnik zavod zapušča.

Ko mladostnik in starši ugotovijo, da sami ne zmorejo več reševati težav in bi potrebovali dodatno strokovno pomoč, bodisi je ogrožen zdrav razvoj mladostnika bodisi mladostnik ogroža sebe in svojo okolico, skupaj poiščejo pomoč na pristojnem centru za socialno delo. Če so ugotovljene težave takšne, da je smotrna namestitev v VIZ Višnja Gora, se začne postopek namestitve.

Postopek sprejema mladostnika se začne z iskanjem informacij centra za socialno delo o možnostih namestitve v VIZ V. G. Priprava mladostnika pred sprejemom je ključna za kasnejše bivanje v zavodu, zato mladostnika in skrbnike, skupaj s pristojnim centrom za socialno delo, povabimo na ogled in razgovor. Na ogledu se pogovorimo o vzrokih namestitve, o možnostih in pogojih, ki jih bivanje v VIZ V. G. prinaša, o prednostih in slabostih za konkretnega posameznika, o pripravljenosti mladostnika in skrbnikov na sodelovanje ter o odgovornostih vseh vpletenih v iskanje rešitev. Le sodelovanje vseh udeleženih v procesu reševanja problema lahko vodi k željenim izidom.

Pogosto se mladostniki in starši že ob ogledu odločijo, da želijo izpeljati vključitev mladostnika. V tem primeru se skupaj dogovorimo za datum prihoda mladostnika, kar je odvisno od možnosti centra za socialno delo, ki pred sprejemom poskrbi za pravno formalno ureditev namestitve in zavodu priskrbi potrebno dokumentacijo. Kadar mladostniki in starši potrebujejo še nekaj časa za premislek, jim je ta tudi omogočen in nas o nadaljnjih postopkih obvešča CSD, včasih pa na pogovoru ugotovimo, da bi bila vključitev v VIZ V. G. nesmotrna in takrat CSD išče druge možnosti.

Socialni delavec je tudi član strokovnega tima in sodeluje z ostalimi strokovnimi delavci zavoda. S psihologom organizira in vodi timsko delo v zavodu, koordinira pripravo in uresničitev individualiziranih programov, preko individualnih pogovorov spremlja mladostnike, sodeluje z medicinsko sestro zavoda, učitelji, vzgojitelji in ravnateljem v vzgojno-izobraževalnih procesih.