Temeljno vodilo dela z mladostniki je odnos. Ustvarjamo pozitivno klimo za optimalni razvoj zavoda. V vzgojno izobraževalni proces vključujemo mladostnike, ki to želijo in so pripravljeni sodelovati v procesu osebnostne rasti ter profesionalnega usposabljanja. Spodbujamo razvojne možnosti mladostnikov s sodobnimi vzgojnimi pristopi. Prizadevamo si za povečanje stopnje odgovornosti in samostojnosti mladostnikov. Vključujemo mladostnike v različne socialne sredine, s tem krepimo samopodobo, skrbimo za boljše povezave ter interakcije z domačim okoljem. Skrbimo za strokovno rast zaposlenih in njihovo psihohigieno.

Cilji ustanove

Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora, v nadaljnjem besedilu VIZ, je bil ustanovljen z odlokom Ministrstva za prosveto Ljudske republike Slovenije kot Državno dekliško vzgajališče številka VIII/3230/1, z dne 14.12.1948.

Z odlokom vlade Republike  Slovenije številka 022-01/92-5/6-8 z dne 20.2.1992 , je ustanoviteljske pravice namesto Izobraževalne skupnosti prevzela Republika Slovenija.

Sedež zavoda je v Višnji Gori, Cesta Dolenjskega odreda 19. VIZ Višnja Gora je vpisan v sodni register pri Temeljnem sodišču v Ljubljani pod reg. vložkom številka 1/398/00.

Cilji in naloge zavodov za usposabljanje so opredeljeni v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in natančneje definirane z Vzgojnim programom za delo v vzgojnih zavodih, stanovanjskih skupinah, mladinskih domovih in prevzgojnem domu. VIZ Višnja Gora zagotavlja mladini oskrbo in varstvo, skrbi za socializacijo in vzgojo, za zadovoljevanje njihovih potreb, s poklicnim  izobraževanjem in usposabljanjem jih pripravlja za samostojno življenje, vzgojna prizadevanja pa so usmerjena k osamosvojitvi ter k osebnostni in socialni integraciji.

VIZ Višnja Gora v okviru mreže slovenskih vzgojnih zavodov sprejema mladostnice in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (v nadaljevanju ČVM), stare od 14 do 18 let na predlog in z odločbo strokovnih komisij za usmerjanje  pri Centrih za socialno delo ali na osnovi s strani sodišč za mladoletnike izrečenih vzgojnih ukrepov oddaje v vzgojni zavod.

V zavod sprejemamo mladostnike in mladostnice z območja Republike Slovenije, ki se po svojih individualnih sposobnostih, z ustrezno predhodno končano stopnjo šolske izobrazbe in po poklicnih interesih, želijo vključiti v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, ki jih izvajamo v VIZ Višnja Gora.

V vzgojno-izobraževalne programe za pridobitev poklica v zavod vključujemo tudi dijakinje in dijake iz bližnje okolice, s čimer v največji možni meri sledimo načelu integracije zavoda z okoljem in integracije otrok z vedenjskimi in čustvenimi motnjami z ostalimi vrstniki v okolju. S tem sledimo načelu dvosmerne inkluzije. V šolskem letu 2016/2017 sprejemamo le mladostnike iz okolja na podlagi sklepa pristojnega CSD.

Neposredni cilji vzgojno-izobraževalnega dela

Cilj je doseči optimalni psihosocialni razvoj mladostnika s poznavanjem in upoštevanjem njihovih potreb in interesov ter zaključiti izobraževanje na ravni nižjega ali srednjega poklicnega izobraževanja.

Enakovredno vključiti vsakega mladostnika v sistem zavoda ter mu s pridobljenim socialnim učenjem ter poklicnim usposabljanjem omogočiti vključitev v socialno družbeno okolje.

Ob upoštevanju drugačnosti zagotavljati možnost izbire v sozvočju s skupinsko rutino. Skrbeti za povezave med vzgojo ter izobraževanjem, timskem pristopu, projektnemu delu in metakognitivnem učenju.

Skrbeti za dobre medsebojne odnose, vzdrževati ničelno stopnjo tolerance do kakršnih koli oblik nasilja.

Skrbeti za zdravje mladostnikov, oblikovati in vzpodbujati zdrav način življenja, tudi v povezavi z zunanjimi institucijami.

Upoštevati, spoštovati zasebnost mladostnikov. Skrbeti za čiste in urejene bivalne in šolske prostore ter za čisto okolje.

Skrbeti za dobro komunikacijo, na vseh področjih, vzdrževati odprtost za pobude iz okolja, upoštevati potrebe in želje staršev.

Vsak zaposleni zase in vsaka vzgojna ter razredna skupina na koncu šolskega leta opravi evalvacijo realizacije letnega delovnega načrta, rezultate predstavijo na skupni evalvaciji.

Merljivost ciljev ni le v naštevanju odklonskih pojavov (begi, ekcesi), osnovni cilj je zadržati mladostnika v zavodu, mu omogočiti dovolj visoko stopnjo izobrazbe in socialnega funkcioniranja, da bo lahko samostojno zaživel po odpustu iz zavoda.

Pravila Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora

OBLIKE POVRATNIH INFORMACIJ O (NE)USTREZNEM VEDENJU IN KRŠITVAH HIŠNEGA REDA